Общински жилища

Условия и ред за установяване на жилищните нужди на граждани,
настаняване под наем и продажба на общински жилища

Кметът на общината организира, ръководи и контролира управлението на общинските жилища.
Управлението, поддържането и ремонтът на общинските жилища се осъществява от Общинско предприятие „Общински имоти”.