За ОП "Общински имоти"

За ОП "Общински имоти"

ОП "ОБЩИНСКИ ИМОТИ" е специализирано звено на Община Бургас за управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други жилищни и нежилищни имоти - собственост на Община Бургас.
 

Предприятието разполага със следните видове имоти:

- нежилищни имоти;
- общински жилища, предназначени за отдаване под наем, резервни и ведомствени жилища;
- преместваеми обекти по § 17 от ЗУТ;
- спортни имоти
- пристанищна инфраструктура
 

Предметът на дейност на ОП "ОБЩИНСКИ ИМОТИ" е:

1. Управление на предоставените имоти;
2. Поддържане и ремонт на общински сграден фонд - жилищни и нежилищни обекти, предадени за управление на предприятието;
3. Неотложен ремонт и отстраняване на аварии в административни сгради, училища, детски градини, сгради на културни институции, почивни бази, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други обекти, собственост на Община Бургас;
4. Премахване на строежи или части от тях - общинска собственост или такива, изградени върху земя, урегулирани поземлени имоти, улици, тротоари и други имоти - общинска собственост;
5. Демонтиране на незаконни рекламно - информационни елементи, преместваеми обекти, елементи на техническата инфраструктура, ограждения и други подобни, поставени върху имоти, общинска собственост;
6. Съставяне и поддържане на картотека на нуждаещите се лица и семейства от социални жилища и от жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди;
7. Извършване на обществена услуга по настаняване в социални жилища след въвеждане в експлоатация на сградата, предназначена за социални жилища.
8. Озеленяване и благоустройство на територията на общината.
9. Осигуряване на оптимална заетост на предоставения фонд с цел ефективното му управление.

https://www.burgas.bg/bg/targove